CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

A korábbi cikkben ismertetett lakásépítési és vásárlási kedvezmény, a fiatalok otthonteremtési támogatása és a kiegészítő kamattámogatáshoz képest relatíve új lakáscélú támogatási forma a 2016.02.11-e óta létező családi otthonteremtési kedvezmény, amely az un. „szocpol.” támogatást váltotta fel azzal, hogy nagyon kedvező mértékű támogatást biztosít mind az új, mind a használt lakás megvásárlásához, illetve új lakás építéséhez és régi bővítéséhez.

A családi otthonteremtési kedvezmény egy vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke függ mind a meglévő, mind a vállalt gyermekek számától, mind pedig attól, hogy azt új lakás vásárlására vagy építésére (lsd. 16/2016. (II.10.) Korm. rend.), illetve használt lakás vásárlására vagy bővítésére (lsd 17/2016. (II.10.) Korm. rend.) igényeljük.

Az alábbi táblázatban összefoglalva találhatók a legfontosabb tudnivalók, majd ezt követően ismertetésre kerülnek az egyes támogatási formákra vonatkozó, az általunk legfontosabbként kiemelt feltételek. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a jelen cikk terjedelménél fogva sem alkalmas arra, hogy a lakáscélú támogatás minden részletkérdését érintse. A lakáscélú támogatások részletes feltételeiről a hitelintézeteknél célszerű előzetesen érdeklődni.

Új lakás vagy építés esetén igénybe vehető CSOK, illetve MCSOK (megelőlegező CSOK) VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS

A családi otthonteremtési kedvezmény az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel. Igénylőként egyedülálló személy, élettárs, házaspár és fiatal házaspár léphet fel.

Gyermekvállalásra tekintettel megelőlegező családi otthonteremtési kedvezményt („MCSOK”) csak olyan fiatal házaspár igényelhet, akik közül legalább az egyik személy még nem töltötte be a 40. évet. A fiatal házaspár ekkor együttes igénylőnek fog minősülni.

Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben.

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három vagy több gyermek vállalása esetén 10 év.

Új lakás építése esetén a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon.

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál egy gyermek esetén 600 000 Ft, két gyermek esetén 2 600 000 Ft, három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.

Többgyerekes családok otthonteremtési kamattámogatása (kölcsön állami kamattámogatással)

A 2018. december 01-i jogszabály változás a támogatásnak ezt a formáját érintette a többgyermekesekre vonatkozóan nagyon kedvezően. Azok a két és háromgyermekes családok, akik családi otthonteremtési kedvezményt vesznek igénybe a Magyarország területén lévő új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelhetik.

A vissza nem térítendő CSOK támogatáson felül tehát olyan kölcsönhöz juthatnak, amely kölcsön kamata egy részének fizetését az állam magára vállalja. Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke a jogszabályban meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb huszonöt évre nyújtja. A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.

A támogatással érintett kedvezményes hitel maximális összeg kétgyermekes családoknál 2018. december 01-től 10 millió, míg három vagy több gyermekes családoknál 15 millió forint lehet.

Adó-visszatérítési támogatás

Az a magánszemély, aki új lakás építése esetén legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakást vagy legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépületet épít, vagy építettet, az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Így tehát látható, hogy az egyes támogatási formák igénybevétele esetén akár egy három, vagy többgyermekes család új lakás építése esetén jogosult lesz 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásra (CSOK), 15 millió forint összegű, kedvezményes kamatozású kölcsönre, valamint további 5.000.000,-Ft összegű adó-visszatérítési támogatásra is, amely összességében valóban nagy segítséget jelent az új otthon megteremtéséhez.

A jogszabály változással lehetővé vált, hogy a kétgyermekesek is kamat támogatásos kölcsönt vegyenek fel kedvezően, 10 millió forint összeghatárig a 2,6 millió vissza nem térítendő CSOK támogatás mellett, illetve a három vagy többgyerekes családok a 10 millió forint összegű CSOK támogatás mellett megemelt, 15 millió forintos kamat támogatásos kölcsönre tartsanak igényt.

Használt lakás vásárláshoz és bővítéséhez igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK – használt ingatlanra)

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető használt lakás vagy egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Lakás vásárláskor a vételár nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A családi otthonteremtési kedvezmény a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.

Lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

Bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség: a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -, b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége, c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei, d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A vissza nem térítendő támogatást igényelhetik egyedülállók, élettársak és házaspárok, azonban megelőlegező formában, legfeljebb 2 gyermek vállalásával kizárólag olyan házaspárok (fiatal házaspár), akiknél a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor a házaspár legalább egyike még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalást egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év alatt kell teljesíteni.

Használt lakás vásárláshoz igénybe vehető kamattámogatott kölcsön

Az otthonteremtési kamattámogatással vásárolt legalább komfortos, használt lakás vételára nem haladhatja meg a 20 millió forintot.

A kamattámogatott lakásvásárlási kölcsön összege legfeljebb 10 millió forint lehet.

A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban természetesen a hitel ennél hosszabb futamidejű is lehet, azonban az 5. éven túl már nem lesz kedvezményes mértékű a kamat.

A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, a jogszabályban meghatározott állampapírhozam 50 %-a.

Mire figyeljünk oda a lakáscélú támogatások igénylésével összefüggésben a lakásvásárlás és az építkezés előtt?

Minden esetben előzetesen részletesen tájékozódjunk mind szóban, mind tájékoztató anyagon keresztül a lakáscélú állami támogatást nyújtó hitelintézetektől, takarékpénztáraktól arról, hogy milyen ingatlan megvásárláshoz, milyen összeghatárig vagyunk jogosultak a vissza nem térítendő, illetve kamattámogatás kölcsön, adó-visszatérítési támogatás igénybevételére.

A támogatást folyósító hitelintézetekhez lakás vásárlása esetén az ingatlan adásvételi szerződést, építkezés esetén a tervrajzot és építési engedélyt, illetve költségvetést kell majd benyújtani, így már előzetesen meg kell ismerni az adott hitelintézet által elvárt szerződéses feltételrendszert. Az adásvételi szerződésben kifejezetten fel kell majd tüntetni, hogy melyik hitelintézettől, milyen összegű támogatás folyósításával és mikor történik meg a támogatás kifizetése.

Lakásvásárlás esetén a jogszabály szigorú határidőket állapít meg arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződés aláírásától számított hány napon belül kell a szerződést és a teljes dokumentációt benyújtani (120, illetve 180 nap), amely határidőn túl történő igénylés a támogatási kérelem visszautasításával járhat.

Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása használt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében, általában a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.

Fontos feltétel továbbá, hogy a támogatás, illetve a kamattámogatásos kölcsön folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

Általános szabály, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni, azzal, hogy ha az igénylő (együttes igénylő) a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett már igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.

Válás esetén a vagyonmegosztás szerinti arányban kell az állami támogatással elszámolni, visszafizetni.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a jogi szabályozás azt az elvet követi, hogy a támogatás elbírálása több feltétel vonatkozásában a kérelmező nyilatkozatán alapul, azzal, hogy az ellenőrzésnek nagy szerepe van. A jogosulatlan támogatás igénylést természetesen a jogszabály többféle módon szankcionálja, így a támogatás igénylése nagy körültekintést és megfelelő előkészítést igényel.