ADATVÉDELEM ÉS JOGI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a rederugyved.hu (továbbiakban weboldal) böngészése, illetve a külön hozzájárulások megadása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

1. A weboldal üzemeltetője, a személyes adatok kezelőjének megnevezése
A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
Adatkezelő megnevezése: dr. Réder Ügyvédi Iroda
Adatkezelő címe: 2040 Budaörs, Budapesti út 87.
Adatkezelő telefonszáma: + 36 70 883 0255
Adatkezelő e-elérhetősége:

2. Szerzői jogi nyilatkozat
A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A weboldal tartalmát látogatóink letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a weboldal tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a weboldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal üzemeltetője kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet. Amennyiben a felhasználó a weboldalon a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3. Felelősségvállalás
A weboldalon szereplő linkek egy része indokolt esetben más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A weboldal üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4. Adatvédelem
Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2018. december 10. napjától visszavonásig tart.
A dr. Réder Ügyvédi Iroda (továbbiakban Iroda) az itt meghatározottak szerint kezeli az Ön által az Iroda előtt feltárt személyes adatokat. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed az Iroda minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR – általános adatvédelmi rendelet), 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
„Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

4.1. Az adatkezelés szabályai Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség.
Az Iroda személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Iroda személyes adatot csak abban az esetben kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Az Iroda az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
Az Iroda szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Iroda megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat ügyvédi és üzleti titokként megőrizni.
Ha a nyilatkozat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Iroda által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
Az Iroda megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.
Az Iroda munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

4.2. Az érintettek jogainak érvényesítése Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Iroda feltüntetett elérhetőségein.
Az Iroda az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, legkésőbb 1 hónapon – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon
– belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Iroda csak a GDPR 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
Az Iroda kérelmet csak a GDPR 12. cikk (2) bekezdésében és az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot – amennyiben a szükséges adatok és szükség esetén az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – az Iroda helyesbíti, a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Iroda felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt a GDPR 19. cikke szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője a GDPR 21. cikkében meghatározottak szerint jár el.

Az érintett az Iroda adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

4.3. Az Iroda honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 87., 1124 Budapest, Csörsz u. 47.

4.3.1. A honlap adatkezelése
Az Iroda saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. és a GDPR Rendelet hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.
A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.3.2. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése
Az Iroda nyilvános elérhetőségein és a honlap „Kapcsolat” menüpontjának segítségével bárki felveheti a kapcsolatot az Irodával.
A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azzal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján önként megadja az adatokat az Iroda számára a kapcsolatfelvétel céljából.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a kapcsolatfelvétel során feltárt személyes adatok, telefonos elérhetőség, az ügy leírása

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) – érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikusan, jelszóval védett email fiókban

Tárhely szolgáltató adatai: Ferling Kft.
E-mail:
Honlap: ferling.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Mária u. 8., I. em. 3. a.
Cégjegyzékszám: Cg 02-09-063200

5. Adatfeldolgozás

Az Iroda a személyes adatok kezelése során harmadik fél előtt a személyes adatokat nem tárja fel, az Iroda nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja az adatokat adattovábbítás során.

6. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Iroda fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról Önt e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Iroda megkéri Öntől az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai és az Iroda Adatvédelmi és jogi (adatbiztonsági) nyilatkozata az irányadó.

2022.05.16.

dr. Réder Erika

dr. Réder Ügyvédi Iroda