ÉPÍTÉSI TELEK – NEM ÉPÍTÉSI TELEK? A TELEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Belterület, külterület

Attól függően, hogy a település közigazgatási határán belül vagy kívül helyezkedik el egy telek, beszélünk belterületi vagy külterületi ingatlanról. Az ingatlan tulajdoni lapja ezt minden esetben kötelezően tartalmazza. Alapvetően a belterületen helyezkednek el a lakóingatlanok, míg a település külterületén jellemzően a termelő mezőgazdasági és ipari célú ingatlanok. Minden esetben az adott település önkormányzati rendelete fogja meghatározni, hogy a belterületen belül melyik területrész milyen övezeti besorolású (például lakóövezet vagy kereskedelemi övezet) és azt is, hogy az OTÉK-en kívül milyen speciális szabályok alapján lehet az adott ingatlanra építeni. Azért, mert egy ingatlan külterületen található, nem kizárt, hogy ott is lehessen lakhatás céljáró szolgáló épületet, például tanyát létrehozni, azonban a külterületi ingatlanok esetén a beépíthetőség a teljes ingatlan területének csak pár százaléka, míg a belterületi ingatlannál a beépíthetőség akár a 30%-ot is elérheti.

Mi az a zártkerti ingatlan?

Régen zártkertnek nevezték azokat a földterületeket, amelyek akár a belterületen, akár a külterületen helyezkedtek el és funkciójuk szerint kis szőlők, gyümölcsösök voltak és hétvégi, vagy kiskerti hobbi telkekként használták őket. A jelenlegi szabályozás szerint az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra a termőföldre vonatkozó szigorú szabályokat kell alkalmazni, ha a zártkerti ingatlan – annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján – megfelel a törvényben meghatározott termőföld fogalmának, vagyis a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő(gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

Mit jelen a „kivett” elnevezés a tulajdoni lapon?

A kivett kifejezés arra utal, hogy az adott ingatlanon, vagy az ingatlan egy meghatározott részén művelés nem folyik, mivel azon az ingatlanrészen vagy épület áll vagy fog állni, vagy udvarként van vagy lesz használva.

Hogyan lesz egy művelés alatt álló ingatlanból „kivett”, belterületi építési telek?

A telek használhatóságát és beépítési lehetőségeit és így értékét is nagyban befolyásolja, hogy az a település külterületén vagy belterületén helyezkedik-e el és hogy milyen besorolású ingatlanról van szó.

Nézzünk meg egy konkrét példát. Lehetőségünk van megvásárolni egy külterületi, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ingatlant. Hogyan lesz ebből értékes lakóingatlan építésére szolgáló telek?

Mindenekelőtt szükség lesz arra, hogy a telket az önkormányzat rendelettel, a rendezési terv módosításával belterületbe vonja. A termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföldigénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően.Termőföld más célú végleges hasznosításának minősül a termőföld belterületbe vonása. Külterületi termőföldbelterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni, amely összeget az önkormányzat a belterületbe vonással érintett ingatlanok tulajdonosaival fizettet ki.

A helyi önkormányzat a belterületbe vonással együtt az érintett ingatlancsoportot egy vagy több övezetbe is fogja sorolni. Az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) övezeti besorolásra irányadó szabályai fogják meghatározni, hogy a konkrét ingatlanra milyen alapterületű, milyen magasságú, hány rendeltetési egységű (például lakást) lehet majd építeni.

Minden telekvásárlás előtt érdemes tehát az önkormányzatnál, illetve a földhivatalnál előzetesen eljárni és minden információt beszerezni, mivel a telek belterületbe vonása, vagy a már belterületi ingatlan művelésbőltörténő kivonása időigényes és költséges eljárás.

2022.04.30.